Kultura e ndërmarrjes

1. Përgjegjësia ndaj punonjësve
Jepni lojë të plotë potencialit individual të secilit punonjës
Punësoni dhe promovoni njerëzit e duhur
Nxitja dhe inkurajimi i zhvillimit të aftësive profesionale individuale
Jepni reagime konstruktive të vazhdueshme
Inkurajoni punonjësit të përtërijnë dhe ndryshojnë

2. Përgjegjësia ndaj ekipit
Krijoni një mjedis pune pozitiv
Inkurajoni punën ekipore
Identifikoni dhe shpërbleni performancën e jashtëzakonshme
Ofroni paketë kompensuese dhe përfitimesh konkurruese
Nxitja e komunikimit të vazhdueshëm dykahësh

3. Përgjegjësitë ndaj klientëve
Lëreni klientin të ndihet i kënaqur
Kuptoni vizionin dhe strategjinë e klientit
Përmirësoni vazhdimisht produktet, shërbimet dhe vlerat tona
Parashikoni dhe plotësoni nevojat e klientit
Krijoni aleanca efektive të klientit dhe furnizuesit

4. Përgjegjësia ndaj ndërmarrjes
Për të zhvilluar biznesin tonë
Përmirësoni përfitimin afatgjatë
Zgjero shkallën e biznesit dhe klientëve tanë
Investoni vazhdimisht në produkte, shërbime dhe mbështetje të reja

5. Përgjegjësia ndaj shoqërisë
Akti i respektimit të praktikës etike
Të veprojmë me ndershmëri dhe integritet
Vlerësoni besimin dhe respektin e ndërsjellë
Inkurajoni diversitetin dhe vlerësimin kulturor në fuqinë punëtore
Nevoja për të mbrojtur dhe kujdesur për komunitetin dhe rrethinat e tij

500353205